Szanowny Użytkowniku, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób Firma Pack4you Katarzyna Rycharska, prowadząca stronę www.coachbiz.pl (dalej „Pack4you”), przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Katarzyna Rycharska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Coachbiz (dalej „Coachbiz”) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kossaka 72. Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Coachbiz? Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ceneo.pl, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres e-mail: k.rycharska@coachbiz.pl. Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas składania zlecenia wykonania usługi przez CoachBiz, jak i później, podczas korzystania z usług firmy CoachBiz Katarzyna Rycharska. W jakim celu i na jakiej podstawie CoachBiz przetwarza Twoje dane osobowe? Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

– umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z usług CoachBiz;
– umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii
– umożliwienia przeprowadzania i realizacji usługi za pośrednictwem CoachBiz;
– umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy
– zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
– umożliwienia uczestnictwa w programach promocyjnych CoachBiz;
– rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez CoachBiz
– obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
– kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;

– rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.
Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
– analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej www.CoachBiz.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
– dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem stroną internetową www.CoachBiz.pl;
– prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
– windykacji należności
– prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych;
– zapewnienia obsługi usług płatniczych
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
– przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś. Czy musisz podać CoachBiz swoje dane osobowe? Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, adres Użytkownika (miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Jakie masz uprawnienia wobec CoachBiz? Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez CoachBiz; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający CoachBiz sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne CoachBiz, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie CoachBiz są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Komu CoachBiz udostępnia Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe mogą być przekazywane kurierowi oraz podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z CoachBiz), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług przez CoachBiz. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami. Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych? CoachBiz przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.